Προσλήψεις για το άθληση για όλους στο Δήμο Νεάπολης Συκεων

Δημοσιεύτηκε από
Μοιραστείτε το

Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ, πρόσφατης έκδοσης (δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., ο φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α οι οποίοι δεν είναι άνεργοι. Η πρόσληψη αυτών γίνεται με βάση την κατάταξη τους σε πίνακα σύμφωνα με τη μοριοδότηση που περιγράφεται παρακάτω. Ως εκ τούτου, συντάσσονται πίνακες υποψηφίων μη λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό της ανεργίας.

Κριτήρια επιλογής
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔ ΥΑ/ΔΑ ΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑ Ο/187200/13385/1259/891 (ΦΕΚ 1774/Β/17-6-2016) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού».

Τυπικά Προσόντα:
Βασικό Πτυχίο: Βαθμός Πτυχίου (οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,1). Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται αντίγραφο της πράξεως του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, για τη βαθμολογική αντιστοιχία. Μεταπτυχιακοί τίτλοι: (Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών master: 0,5 μονάδες – διδακτορικό: 1 μονάδα). Επισημαίνεται ότι θα γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο κατηγορίες μεταπτυχιακών τίτλων και ενός μόνο από την ίδια κατηγορία αυτών και δεν θα γίνεται αθροιστική βαθμολόγηση τους. Εμπειρία: (Το ανώτερο όριο μοριοδοτούμενης εμπειρίας θα είναι 50 μήνες). Για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. με μηνιαίο σύνολο ωρών έως 120 οι μονάδες που λαμβάνονται υπολογίζονται ως εξής: αρ. μηνών Χ ώρες απασχόλησης το μήνα Χ 0,08 μονάδες / 120.

Ο φορέας δύναται να πριμοδοτήσει έως 20 μήνες από τους τελευταίους 24 μήνες, τους υποψήφιους που έχουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον οικείο φορέα ως εξής: αρ. μηνών (έως 20 μήνες) Χ 0,05 μονάδες.
Πολυτεκνία: (ο πολύτεκνος βαθμολογείται με 2 μονάδες, ενώ το τέκνο πολύτεκνης οικογένειας με 0,5 μονάδες). Ανήλικα τέκνα: (0,3 μονάδες για τα δύο πρώτα ανήλικα τέκνα και 0,5 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο). Μονογονεική Οικογένεια: (0,3 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του (άρθρο 29 παρ. 6 ν. 3838/2010). Επισημαίνεται ότι θα γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες και δεν θα γίνεται αθροιστική βαθμολόγηση τους.

Λοιπά απαιτούμενα προσόντα Κύρια κατηγορία ειδίκευσης 1 μονάδα. Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης 0,5 μονάδες.
Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ληφθούν υπόψη: ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα).
Για το ποσοστό 20% των θέσεων (μία (1) θέση) δεν προσμετρούνται μόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο. και καταρτίζεται ξεχωριστός πίνακας όλων των υποψηφίων.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά
1) Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ή επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ. τ. λ.
2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι:

• τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και το βιογραφικό είναι αληθή,
• θα απασχοληθεί σε όποια Δημοτική Ενότητα (Δημοτικές Ενότητες Συκεών, Νεάπολης, Πεύκων & Αγ. Παύλου) και σύμφωνα με το ωράριο που θα του υποδειχθεί,
• δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).
3) Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.

4) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6) Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.

7) Βεβαίωση ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. πρόσφατης έκδοσης (δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).
8) Βεβαίωση εμπειρίας (χρόνος προϋπηρεσίας ο οποίος θα αναγράφεται αναλυτικά σε ώρες/μήνα).
Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο Δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα στα πλαίσια του προγράμματος «Άθληση για όλους» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
9) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογενεικής οικογένειας σύμφωνα με το από 30-03-2017 παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) του ΑΣΕΠ.

Επιλογή – Ανάρτηση πινάκων – Ενστάσεις
Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών στα γραφεία της Επιχείρησης από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

Προθεσμία ανάληψης καθηκόντων
Μετά την ανακοίνωση των τελικών πινάκων από τον φορέα οι επιτυχόντες Π.Φ.Α. υποχρεούνται να παρουσιαστούν στο κατάστημα του φορέα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών για ανάληψη υπηρεσίας. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ο φορέας δύναται να καλέσει τον επόμενο στη σειρά κατάταξης επιτυχόντα.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 15/03/2018 και για δέκα (10) ημέρες, έως και 26/03/2018 κατά τις ώρες 9:00 – 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών: Ελ. Βενιζέλου 125, Τ.Κ. 56728 τηλ. επικοινωνίας 2313 329 571.

Η παρούσα δημοσιεύεται σε δύο (2) εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Πηγή


Μοιραστείτε το
Κατηγορία:
Απασχόληση
CLOSE
CLOSE
Open

Menu Title