Προσλήψεις στον Δήμο Καλαμάτας

Δημοσιεύτηκε από
Μοιραστείτε το

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη ωροµίσθιου εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» για τα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του ∆ήµου Καλαµάτας, που εδρεύουν στην Καλαµάτα, για το σχολικό έτος 2017 – 2018, µε Σύµβαση Εργασίας Ορισµένου Χρόνου, συνολικού αριθµού 29 (είκοσι εννέα) ατόµων

Η γενική προϋπηρεσία µοριοδοτείται ανεξάρτητα του φορέα που πραγµατοποιήθηκε. Προϋπηρεσία που πραγµατοποιήθηκε σε ένα εκπαιδευτικό έτος ανεξάρτητα αν είναι σε περισσότερους του ενός φορέα µοριοδοτείται ως προϋπηρεσία ενός έτους. Σε περίπτωση πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση από τον ∆ΟΑΤΑΠ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στον ∆ήµο Καλαµάτας και θα υποβάλλονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (8:00 π.µ. – 14:00 µ.µ.) στα γραφεία του τµήµατος Προσωπικού(111) στον 1ο όροφο του νέου ∆ηµαρχείου Καλαµάτας (Αθηνών 99) (Τηλέφωνο 27213 60831, 2721360829 και φαξ 2721360800), µαζί µε τα αντίγραφα όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών και τίτλων. Αν δεν συνυποβληθούν οι υποψήφιοι θα τίθενται εκτός διαδικασίας και η αίτηση τους θα απορρίπτεται. Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγµατοποιηθεί µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε δύο (2) ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες του Νοµού Μεσσηνίας εφηµερίδες ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου Καλαµάτας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.

ΠΗΓΗ


Μοιραστείτε το
Κατηγορία:
Απασχόληση
CLOSE
CLOSE
Open

Menu Title