Προσλήψεις στον Δήμο Μαλεβιζίου

Δημοσιεύτηκε από
Μοιραστείτε το

Ο Δήμος Μαλεβιζίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων με ειδικότητα ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (γυμναστές) για την κάλυψη εκτάκτων εποχιακών αναγκών της Υπηρεσίας Αθλητισμού του Δήμου Μαλεβιζίου, και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Γυμναστήριο Γαζίου ως εξής:

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης Σχολής της αλλοδαπής.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Να είναι Έλληνες Πολίτες.
2. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 μέχρι 65 ετών.

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, κ.τ.λ.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου (Πλ. Μιχ. Κατσαμάνη-Γάζι) Γραφείο Πρωτοκόλλου τηλ 2813400602,605 ή Γραφείο Προσωπικού τηλ: 2813400687,623 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Μαζί με την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά:
1. Βιογραφικό σημείωμα.

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος.

4.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).
6. Ασφαλιστικό βιβλιάριο ΙΚΑ.

7. Α.Μ.Κ.Α.
8. IBAN τραπεζικού λογαριασμού με πρώτο όνομα δικαιούχου.
9- Εκκαθαριστικό σημείωμα Δ.Ο.Υ. τρέχουσας χρήσης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης, δηλαδή από 24/04/2018 μέχρι 30/04/2018.

Πηγή


Μοιραστείτε το
Κατηγορία:
Απασχόληση
CLOSE
CLOSE
Open

Menu Title