Προσλήψεις στον ∆ήµο Κισσάµου

Δημοσιεύτηκε από
Μοιραστείτε το

Ο ∆ήµος Κισσάµου ύστερα από την υπ’ αριθ. 210/2017 απόφαση του ∆.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού πέντε (5) ατόµων, βάσει του άρ.206 του ν.3584/2007 , προς κάλυψη κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών του έργου «Έργο συλλογής και µεταφοράς λυµάτων Κισσάµου» για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

  • 1 ΠΕ αρχαιολόγων
  • 1 ΠΕ αρχιτεκτόνων µηχανικών
  • 1 ∆Ε τεχνικών συντήρησης έργων τέχνης και αρχαιοτήτων
  • 2 ∆Ε ειδικευµένων εργατοτεχνιτών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Αναφέρουµε ενδεικτικά:

1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσηµη µετάφραση αυτού.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν. 3584/07 , άρ.11 έως 17 και ότι το αµέσως προηγούµενο δωδεκάµηνο (12µηνο) από την τελευταία ηµέρα της νέας σύµβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 µε την ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί, να δηλώνουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου Κισσάµου (∆/νση:Πολεµιστών 1941, τηλ: 2822340216) και αρµόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Γαµπά Μαγδαληνή κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου.

ΠΗΓΗ


Μοιραστείτε το
Κατηγορία:
Απασχόληση
CLOSE
CLOSE
Open

Menu Title