Πρόσκληση άσκησης υποψήφιων δικηγόρων στον Δήμο Μεγαρέων

Δημοσιεύτηκε από
Μοιραστείτε το

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων προσκαλεί τους υποψήφιους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν, μέρος της πρακτικής τους άσκησης, διάρκειας έξι (6) μηνών στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου Μεγαρέων, να υποβάλουν αίτηση στο Πρωτόκολλο του Δήμου, από την Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 έως και την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017. Ο αριθμός των υποψήφιων δικηγόρων, που θα πραγματοποιήσουν άσκηση στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου Μεγαρέων, ορίζεται σε δύο (2) σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η αίτηση συμμετοχής στην διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ασκουμένων δικηγόρων στον Δήμο Μεγαρέων, υποβάλλεται στο Πρωτόκολλο του Δήμου είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στο Πρωτόκολλο του Δήμου, εντός δέκα (10) ημερών , υπολογιζόμενες ημερολογιακά, ήτοι από την Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 έως και την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικηγόροι, δεν πρέπει να συμπληρώνουν το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησης πριν το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησής τους στον Δήμο Μεγαρέων

2. Εάν δεν είναι εγγεγραμμένοι ως ασκούμενοι στον Δικηγορικό Σύλλογο , πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις για την σχετική εγγραφή και εφόσον επιλεγούν , θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη άσκησής τους στον Δήμο Μεγαρέων

3. Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 , στην οποία δηλώνουν :

  • Τα στοιχεία του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.
  • Τα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
  • Τον αριθμό Μητρώου Ασκούμενου. Στην περίπτωση που δεν έχουν εγγραφεί ως ασκούμενοι, θα δηλώσουν επιπλέον: ή ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στον Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό Μητρώου, διότι εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους, ή ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για την εγγραφή στον Δικηγορικό Σύλλογο και εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη άσκησής τους.
  • Ότι αποδέχονται την θέση εφόσον επιλεγούν.

4. Με την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, συνυποβάλλεται φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών

ΠΗΓΗ


Μοιραστείτε το
Κατηγορία:
Απασχόληση
CLOSE
CLOSE
Open

Menu Title