13 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πετρούπολης

Δημοσιεύτηκε από
Μοιραστείτε το

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ύστερα από την υπ’ αριθ. 5/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ., η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 18021/6713/13-03-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών λειτουργικών αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 14 του Ν. 2ΐ90/94 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 20 του Ν. 2738/99 και την παρ.4 άρθρου 1 παρ.2 εδ. Ιε του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ Α/234/28-12-2009) και την παρ.22 άρθρο 12 του Ν. 4071/2012.

Το εν λόγω προσωπικό συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων, χρονικής διάρκειας έως δύο (2) μήνες, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, θα προσληφθεί για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης και την υλοποίηση των κάτωθι δράσεων για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την χρονική διάρκεια της

  • 11 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Εργάτες γενικών καθηκόντων (ΥΕ)
  • 2 Κινηματογραφιστές (ΥΕ)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: Αναφέρουμε ενδεικτικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (εάν υπάρχει)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης (Δ/νση: Δωδεκανήσου 78 και Κρήτης, τηλ:2105066955) στην αρμόδια για την παραλαβή των αιτήσεων κ. Καρεκλά Αικατερίνη, καθημερινά από 10:00-14:00. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών είναι για το χρονικό διάστημα από 16/04/2018 έως και 20/04/2018.

Πηγή


Μοιραστείτε το
Κατηγορία:
Απασχόληση
CLOSE
CLOSE
Open

Menu Title