Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024
spot_img
spot_img

Top 5 ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

e-wallet του gov.gr: Εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων -Τι πρέπει να γνωρίζετε

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τα εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων στο e-wallet του gov.gr.

Παράλληλα επισημαίνεται πως ο σκοπός της απόφασης είναι να διευκολυνθεί η διευκόλυνση πρόσβασης των φυσικών προσώπων σε πληροφορίες που αφορούν στα εμπράγματα δικαιώματα αυτών, όπως έχουν καταχωριστεί στο Σύστημα Πληροφορικής Εθνικού Κτηματολογίου.

Επίσης με την ίδια απόφαση:

α) Δίνεται η δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα να αποθηκεύουν στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 στοιχεία που αφορούν στα εμπράγματα δικαιώματα αυτών, όπως έχουν καταχωριστεί στο Σύστημα Πληροφορικής Εθνικού Κτηματολογίου,

β) προσδιορίζονται οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες με άλλα πληροφοριακά συστήματα και μητρώα του δημόσιου τομέα,

γ) προσδιορίζονται τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προστίθενται στο ψηφιακό αποθετήριο του άρθρου 80 του ν. 4954/2022.

Τι άλλο αναφέρει η απόφαση

Επίσης στην ίδια απόφαση επισημαίνονται τα εξής:

1.Προσθήκη στοιχείων που αφορούν στα εμπράγματα δικαιώματα φυσικών προσώπων στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων

1. Φυσικά πρόσωπα δύνανται να προσθέσουν στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων του άρθρου 80 του ν. 4954/2022, στοιχεία ακινήτων επί των οποίων διαθέτουν εμπράγματο δικαίωμα.

2. Τα στοιχεία της παρ. 1 αποτυπώνονται σε ηλεκτρονικό έγγραφο που εκδίδεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr ΕΨΠ).

3. Το έγγραφο της παρ. 2:

α) Δημιουργείται με άντληση των δεδομένων του μέσω διαλειτουργικότητας με το Σύστημα Πληροφορικής Εθνικού Κτηματολογίου,

β) δεν επέχει θέση βεβαίωσης και δεν υπάρχει υποχρέωση για επίδειξη σε φορείς της δημόσιας διοίκησης, φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

γ) συνδέεται μονοσήμαντα με χρήστη του ψηφιακού αποθετηρίου εγγράφων του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 με βάση τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),

δ) δεν ιδρύει, αλλοιώνει, καταργεί ή άλλως επηρεάζει δικαιώματα και υποχρεώσεις που αφορούν τον κάτοχό του.

2.Διαδικασία ανανέωσης των στοιχείων ακινήτων

Το φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτείται την ανανέωση του εγγράφου του άρθρου 2, για οποιονδήποτε λόγο, σε ειδικό πεδίο του ψηφιακού αποθετηρίου.

3.Διαλειτουργικότητες

Για την εφαρμογή του άρθρου 2, το ψηφιακό αποθετήριο του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 διασυνδέεται με το Σύστημα Πληροφορικής Εθνικού Κτηματολογίου που τηρεί το ΝΠΔΔ “Ελληνικό Κτηματολόγιο”.

4.Τεχνικά Οργανωτικά Μέτρα

1. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119) και του ν. 4624/2019.

2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Γ.Κ.Π.Δ.), για τη λειτουργία της εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022.

3. Η ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.» ορίζεται ως εκτελούσα την επεξεργασία, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ., για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη λειτουργία της εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022.

4. Το ΝΠΔΔ “Ελληνικό Κτηματολόγιο” επιτελεί ρόλο αυτοτελώς υπευθύνου επεξεργασίας για τα απεικονιζόμενα εμπράγματα δικαιώματα των φυσικών προσώπων, όπως αυτά έχουν καταχωριστεί στο Σύστημα Πληροφορικής Εθνικού Κτηματολογίου.

 

 

 

Πηγή

spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

spot_img

Δημοφιλή