Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024
spot_img
spot_img

Top 5 ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Τι αλλάζει στην ασφαλιστική ικανότητα με την νέα απόφαση

Στο e-wallet του gov.gr “περνάει” η ασφαλιστική ικανότητα, σύμφωνα με απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σημειώνεται δε πως ο σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η ανάγκη διευκόλυνσης της πρόσβασης, μέσω της εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 σε πληροφορίες που αφορούν στην Ασφαλιστική Ικανότητα η οποία χορηγείται από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 8 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και του άρθρου 23 του ν. 4529/2018 (Α’ 56), ως ισχύει.

Με την παρούσα:

α) Προστίθενται στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 στοιχεία που αφορούν στην Ασφαλιστική Ικανότητα του Ενιαίου Μητρώου Ασφάλισης-Ασφαλιστικής Ικανότητας «ΑΤΛΑΣ» της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4237/2014 (Α’ 36),

β) καθορίζεται η διαδικασία ανάκλησης και επανέκδοσης των στοιχείων της περ. α’,

γ) προσδιορίζονται οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες με άλλα πληροφοριακά συστήματα και μητρώα του δημόσιου τομέα,

δ) προσδιορίζονται τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προστίθενται στο ψηφιακό αποθετήριο του άρθρου 80 του ν. 4954/2022.

Τι άλλο αναφέρει η απόφαση

Επίσης η απόφαση αναφέρει τα εξής:

Άρθρο 2: Προσθήκη στοιχείων της Ασφαλιστικής Ικανότητας στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων

1. Προστίθενται στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 στοιχεία ή μέρος των στοιχείων της Ασφαλιστικής Ικανότητας του Ενιαίου Μητρώου Ασφάλισης-Ασφαλιστικής Ικανότητας «ΑΤΛΑΣ» της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4237/2014 (Α’ 36).

2. Τα στοιχεία της παρ. 1 αποτυπώνονται σε ηλεκτρονικό έγγραφο που εκδίδεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr ΕΨΠ).

3. Το έγγραφο της παρ. 2:

α) Δημιουργείται με άντληση των δεδομένων του μέσω διαλειτουργικότητας με το Ενιαίο Μητρώου Ασφάλισης Ασφαλιστικής Ικανότητας «ΑΤΛΑΣ»,

β) δεν επέχει θέση βεβαίωσης και δεν υπάρχει υποχρέωση για επίδειξή του σε παρόχους υγειονομικών υπηρεσιών,

γ) συνδέεται μονοσήμαντα με τον ασφαλισμένο, χρήστη του ψηφιακού αποθετηρίου εγγράφων του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 καθώς και τα έμμεσα μέλη του στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ),

δ) δεν ιδρύει, αλλοιώνει, καταργεί ή άλλως επηρεάζει δικαιώματα και υποχρεώσεις που αφορούν τον κάτοχό του.

4. Οι πολίτες που έχουν προχωρήσει στην έκδοση του εγγράφου της παρ. 2, δύναται να λαμβάνουν ενημερωτικές ειδοποιήσεις στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων του άρθρου 80 του ν. 4954/2022, σχετικές με την Ασφαλιστική τους Ικανότητα.

Άρθρο 3: Διαδικασία ανάκλησης και επανέκδοσης των στοιχείων της Ασφαλιστικής Ικανότητας

1. Το φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτείται την ανάκληση του εγγράφου της Ασφαλιστικής Ικανότητας, για οποιονδήποτε λόγο, σε ειδικό πεδίο του ψηφιακού αποθετηρίου.

2. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων του φυσικού προσώπου καθώς και σε περίπτωση λήξης της Ασφαλιστικής Ικανότητας, που αποτυπώνονται στο έγγραφο του άρθρου 2, ο χρήστης της εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 δύναται να ανακαλέσει το έγγραφο και να το επανεκδώσει ύστερα από επικαιροποίηση των στοιχείων στον αρμόδιο φορέα.

Άρθρο 4: Διαλειτουργικότητες

Για την εφαρμογή των άρθρων 2 και 3, το ψηφιακό αποθετήριο του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 διασυνδέεται με το Ενιαίο Μητρώο Ασφάλισης-Ασφαλιστικής Ικανότητας «ΑΤΛΑΣ» που τηρεί η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα άρθρα 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και 84 του ν. 4727/2020.

Άρθρο 5: Τεχνικά Οργανωτικά Μέτρα

1. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119) και του ν. 4624/2019.

2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Γ.Κ.Π.Δ.), για τη λειτουργία της εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022.

 

 

Πηγή

spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

spot_img

Δημοφιλή